E. Preelementals

INSCRIPCIONS CURSOS PREELEMENTALS 2021-22

Requisits: Aquests cursos van dirigits a alumnat de nou ingrés amb edats compreses entre 4 i 7 anys complits dins de l’any 2021. No requereix prova d’accés.

Dates per a realitzar la inscripció: de l’1 al 9 de juny a les 9:00h, al 9 de juny a les 15h

Si després de les inscripcions hi haguera places disponibles, s’ampliaria el termini d’inscripció des de l’1 de setembre fins al 23 de desembre de 2021. Una vegada cobertes les places, la resta de l’alumnat inscrit quedaria en llista d’espera per si es produeix alguna baixa.

Procediment: Emplenar sol.licitud d’inscripció a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi:

SEU ELECTRÒNICA – INSCRIPCIONS – L’enllaç estarà operatiu durant els dies d’inscripció.

És necessari tindre: Certificat digital reconegut i signatura electrònica, o Accés mitjançant Clau o Autofirma.

Resolució: La llista d’admesos eixirà publicada en aquesta web el 29 de juny.

LLISTAT ALUMNES DE NOU INGRÉS ADMESOS ALS CURSOS PREELEMENTALS

Matrícules per a l’alumnat admés: del 13 al 15 de setembre. MATRICULACIÓ

PRIORITAT PER A ELABORAR LA LLISTA D’ADMESOS

1r Inscripcions que, havent-se realitzat dins del termini (1 al 9 de juny), tingueren algun germà estudiant en el centre.

2n Inscripcions que, havent-se realitzat dins del termini, siguen família nombrosa (Llei 40/2003, Capítol II, Article 11), aportant la documentació requerida.

En el cas d’haver-hi més demanda que places i les prioritats per a establir la llista no siguen suficients, es realitzarà un sorteig alfabètic la primera setmana de setembre, convocat pel Consell Escolar i amb caràcter públic.

Taxes: La inscripció no comporta pagament de taxes.

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE (PEC) – Extracte

EXTRACTE PEC- PREELEMENTALS